Pirkimo-pardavimo sąlygos

Šios pirkimo – pardavimo sąlygos taikomos tiems atvejams, kai tarp UAB „Estilita“ (toliau - Pardavėjas) ir Pirkėjo nėra pasirašyta jokia kita rašytinė Prekių prikimo-pardavimo sutartis.

Šios pirkimo – pardavimo sąlygos nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises ir pareigas, Prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Prekių pristatymo Pirkėjui tvarką, šalių atsakomybę ir kitas papildomas sąlygas bei nuostatas. Toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinamas „Šalis“, o abu bendrai „Šalys“.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šia Sutartimi Pirkėjas įsipareigoja pirkti, o Pardavėjas – parduoti gaminamą produkciją (toliau - Prekės).

1.2. Ši Sutartis yra ilgalaikio bendradarbiavimo Sutartis ir jos pagrindu Šalys sudarys ir vykdys atskirus vienkartinius susitarimus dėl kiekvienos Prekių pirkimo – pardavimo partijos pagal  Užsakymus.

1.3. Nustatyta tvarka Užsakymą dėl konkrečios Prekių pirkimo – pardavimo partijos, dokumente nurodytų sąlygų visuma tampa neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.4. Pirkėjas šia Sutartimi taip pat suteikia Pardavėjui išankstinį daugkartinį sutikimą viešai demonstruoti bei eksponuoti (įskaitant ir Pardavėjo internetinę svetainę) pagal Pirkėjo užsakymus Pardavėjo pagamintus Prekių pavyzdžius , jei Šalys nesusitars kitaip.

1.5. Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos Sutarties nevykdymą ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalims yra žinoma, kad pasirašydamos Užsakymą  pasirašo ir šią Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir šios Sutarties pasirašymo tikslus.

  1. UŽSAKYMAS

2.1. Pirkėjas elektroniniu paštu, ar per Kliento zoną kiekvienai perkamai Prekių partijai pateikia atskirą užsakymą, kuriame nurodo Prekių asortimentą, kiekį, spalvą, bei kitą užsakymo įvykdymui reikalingą informaciją (toliau – Užsakymas). Jei yra reikalingas naujas Prekės dizainas, kurį kurs Pardavėjas, atskiru susitarimu suderina dizaino sukūrimo sąlygas, kainą ir terminus.

2.2. Pardavėjas pateikia Pirkėjui patvirtintą Užsakymą su nurodytomis Prekių kainomis ir  kitomis pardavimo sąlygomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos.

2.3. Pirkėjo ir Pardavėjo patvirtintas Užsakymas laikomas Šalių susitarimu dėl konkrečių Prekių pirkimo.

2.4. Patvirtintas Užsakymas negali būti atšaukiamas be raštiško (įskaitant ir el. laiškus) abiejų Šalių sutikimo.

2.5. Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo atsisakyti priimti Užsakymą ir vienašališkai sustabdyti Šalių patvirtintų Užsakymo vykdymą, jei Pirkėjas vėluoja atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje nustatyta tvarka iki kol bus pilnai sumokėta už anksčiau perduotas prekes.

2.6.  Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo atsisakyti priimti Užsakymą ir vienašališkai sustabdyti Šalių patvirtintų Užsakymo vykdymą, jei paaiškėja aplinkybės apie Pirkėjo nemokumą ( įskaitant ir informaciją viešojoje erdvėje) ir pareikalauti iš Pirkėjo viso skolos apmokėjimo, laikant, kad atsiskaitymams netaikomas mokėjimo atidėjimas.

2.7. Pirkėjo Užsakyme pateikti prašymai, techniniai reikalavimai vykdomi jei jie neprieštarauja ir netrukdo Pardavėjo gamybos procesui. Pardavėjas neturi pareigos Pirkėjo prašymus ir reikalavimus patikrinti ir, neatsako už tokių prašymų ir reikalavimų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

  1. KAINA, PRISTATYMO BEI ATSISKAITYMO SĄLYGOS, KAINOS KEITIMO TVARKA

3.1. Į Prekės kainą įskaitomos Prekių gamybos, pakavimo, ženklinimo, kokybės dokumentų įforminimo, pakrovimo į transporto priemones išlaidos. Pristatymo išlaidos nėra įskaičiuotos, nebent šalys raštu susitartų kitaip.

3.2. Atsiskaitymai pagal prekių pirkimo - pardavimo sąlygas vykdomi banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą per Pardavėjo išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodytą apmokėjimo terminą.

3.3. Tuo atveju, kai Užsakyme yra akivaizdi nurodytos kainos klaida, Pardavėjas turi teisę patikslinti nurodytą kainą pagal realią kainą, galiojusią Pirkėjo užsakymo pateikimo metu.

3.4. Prekių kaina yra sudaryta atsižvelgiant į esamas ekonomines sąlygas (žaliavų kainas, energijos, transporto kaštus ir pan.). Kintant ekonominėms sąlygoms, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti Prekių kainas apie tai informuojant Pirkėją. Prekių kainos perskaičiuojamos ir visa papildoma informacija apie kainų galiojimo ir gamybos terminus pateikiama kiekvieno Užsakymo patvirtinimo metu.

3.5. Pardavėjas taip pat turi teisę vienašališkai keisti Prekių kainą pasikeitus Pirkėjo Užsakyme nustatytiems minimaliems kiekiams ar atsiradus kitoms papildomoms Pirkėjo sąlygoms.

  1. PREKIŲ PRIĖMIMAS, PERDAVIMAS

4.1. Produkcijos kiekį, nomenklatūrą ir išorinę kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina atsiimdamas Produkciją. Kokybes atžvilgiu Produkcija priimama pagal jos kokybę nustatančius dokumentus. Kiekio atžvilgiu Produkcija priimama pagal sąskaitoje-faktūroje nurodytą kiekį. Pirkėjo užsakomų prekių ir Pardavėjo realiai pateiktų bei išrašytų PVM sąskaitose-faktūrose prekių kiekis gali skirtis iki 10%.

4.2. Apie Prekių kiekio ar asortimento trūkumus bei kokybės neatitikimus, kurių nebuvo galima pastebėti Prekių priėmimo metu, Pirkėjas privalo raštu pranešti Pardavėjui kaip galima greičiau paaiškėjus tokiam neatitikimui, bet ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo Prekių perdavimo momento.

4.3. Pretenzijos dėl Prekių kiekio, kokybės, asortimento ar kt. trūkumų turi būti pagrįstos tai patvirtinančiais aktais ir dokumentais.

4.4. Pardavėjas neatsako už Prekių trūkumus, kuriuos jis aptarė su Pirkėju ir Pirkėjas tokias Prekes priėmė.

4.5. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai sunaikinti ar kitaip panaudoti, realizuoti Prekes, kurioms dėl kokybės pareikšta pretenzija, priešingu atveju Pirkėjo pretenzija bus laikoma nepagrįsta ir visa iš to kylanti atsakomybė tenka Pirkėjui. Sunaikintoms Prekėms pretenzijos nepriimamos.

4.6. Spaudos klišės ir iškirtimo peiliai yra saugomi pas Pardavėją ir lieka pardavėjo nuosavybėje. Praėjus 24 mėnesiams, per kuriuos spaudos klišės nebuvo naudojamos, jos yra sunaikinamos.

  1. KOKYBĖ

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka reikalavimus, nurodytus Prekių kokybės sertifikate ir EK standartuose, jos yra gaminamos, sandėliuojamos laikantis sanitarijos, higienos ir maisto saugos reikalavimų bei remiantis įmonėje patvirtintais kokybiniais reikalavimais.

5.2. Pardavėjas užtikrina Prekių ženklinimą pagal Lietuvos Respublikoje parduodamų Prekių ženklinimo taisykles ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.3. Pardavėjas neatsako dėl Prekių kokybės, jei jos buvo netinkamai kraunamos, gabenamos, sandėliuojamos, saugomos ir pan. nuo to momento, kai Prekės buvo pakrautos į Pirkėjo vežėjo transportą ir išvyko iš Pardavėjo sandėliavimo patalpų.

5.4. Pardavėjas privalo pakeisti nekokybiškas Prekes per įmanomai trumpiausią ir technologiškai pagrįstą laiko tarpą, arba grąžinti Pirkėjui sumokėtą Prekių kainą. Kokybiškos Prekės nekeičiamos ir atgal negrąžinamos. Esant pagrįstai Pretenzijai, kurią Pirkėjas pateikė per nustatytą terminą, Pardavėjas pakeičia nekokybiškas Prekes savo sąskaita į kokybiškas Prekes arba, jeigu tai įmanoma, pašalina Prekių trūkumus ar neatitikimus, arba išrašo Pirkėjui kreditinę sąskaitą.

  1. ATSAKOMYBĖ

6.1. Pirkėjas, laiku neįvykdęs nurodytų atsiskaitymo reikalavimų, Pardavėjui pareikalavus, moka 0,05% delspinigius už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną nuo Užsakyme nurodytos Prekių kainos iki bus padengtas įsiskolinimas. Pirkėjas atlygina visas Pardavėjo išlaidas, susijusias su įsiskolinimo, atsiradusio Pirkėjui uždelsus apmokėjimą, išieškojimu.

6.2. Pardavėjo atsakomybė ribojama tik konkretaus Užsakymo parduotų Prekių kaina. Pardavėjas nėra įsipareigojęs padengti jokių netiesioginių nuostolių ir kitų papildomų išlaidų.

6.3. Prekių neatitikties reikalavimams atveju Pardavėjo atsakomybė ribojama atitinkamų Prekių pataisymu ar pakeitimu. Pardavėjas neatsako už tolesnį prekių naudojimą, perdirbimą, pakeitimą, tai pat už naudojimą kitų prekių gamybai ir  tokioms prekėms padarytą žalą, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad Pardavėjas pažeidė patvirtinto Užsakymo ir Pardavėjo techninės dokumentacijos sąlygas.

6.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo veiksmus, kuriais pažeidžiamos sutarčių ir teisės aktų nuostatos, ir kurie sąlygoja žalos tretiesiems asmenims padarymą. Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

  1. FORCE MAJEURE

7.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo visų ar dalies įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo, jei nepriklausomai nuo jų valios įsipareigojimų neįmanoma vykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti ar išvengti.

7.2. Egzistuojant nenugalimos jėgos aplinkybei, prievolių pagal Sutartį vykdymo terminas gali būti Šalių susitarimu keičiamas ar nukeliamas, iki nenugalimos jėgos aplinkybė pasibaigs.

7.3. Esant kitos Šalies prašymui, Šalis, pranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybę, pateikia kitai Šaliai vietovės, kurioje atsirado nenugalimos jėgos aplinkybė, kompetentingos institucijos pažymą ar kitą dokumentą, patvirtinantį nenugalimos jėgos aplinkybės buvimo faktą ir trukmę.

  1. SUTARTIES GALIOJIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

8.2. Sutartis pratęsiama kiekvieniems sekantiems kalendoriniams metams, jei apie jos nutraukimą nėra pranešama raštu prieš 30 kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo pabaigos.

8.3. Kiekviena iš šalių gali šią sutartį nutraukti prieš  sutarties galiojimo terminą, raštu pranešusi apie tai kitai šaliai, bet ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki numatomos nutraukimo datos.

8.4. Pasibaigus šios sutarties galiojimo terminui ar ją nutraukus, Pirkėjas privalo nupirkti, o Pardavėjas - pristatyti visas užsakytas ir/ar Šalių raštu sutartas sandėliuojamas prekes, taip pat atsiskaityti tarpusavyje, nekeičiant šioje sutartyje nustatytų atsiskaitymo terminų ir kitų sąlygų, nebent šalys susitartų kitaip.

8.5. Sutarčiai pasibaigus lieka galioti joje nustatyta atsiskaitymo, nuostolių atlyginimo ir ginčų, kylančių dėl sutarties, sprendimo tvarka.

  1. KITOS SĄLYGOS

9.1. Šalių tarpusavio santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, sprendžiamas derybų keliu.Šalims nepavykus susitarti per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, bet kurios iš Šalių iniciatyva galutinai sprendžiamas Pardavėjo buveinės vietos teisme pagal LR įstatymus.

9.3. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad bendradarbiaudamos, derindamos ir tvirtindamos šią Sutartį  šalys veikė geranoriškai ir sąžiningai viena kitos atžvilgiu ir nepateikė viena kitai jokios klaidinančios informacijos.

9.4. Šalys pareiškia, kad Sutartis yra perskaityta, iš jos kylančios teisės ir pareigos joms yra suprantamos.

9.5. Šalys gali raštu susitarti dėl atitinkamų sutarties punktų netaikymo ar jų pakeitimo atskirai pirkimo-pardavimo (tiekimo) partijai. Toks susitarimas galioja tik Šalių aptartai pirkimo-pardavimo partijai, neįtakodamas kitų Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio santykių pagal šią sutartį.

9.6. Be kitos šalies raštiško sutikimo šalys negali perleisti šioje sutartyje nustatytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims.